ĐỀ XUẤT DỰ ÁN XIN TÀI TRỢ (10/08/2011 02:12 PM)

Vote: 9 | Read: 2714 |

Author: HUUDAT | Member Point: 239


Hãy xem đề xuất dự án xin tài trợ như là một bản trình bày công việc của bạn và những nỗ lực hợp tác và đáp ứng những nhu cầu của cộng đồng. Đây là một văn bản viết mà bạn sẽ đệ trình lên một nhà tài trợ để được xem xét khả năng phân bổ nguồn tài trợ. Bốn lĩnh vực chính mà một đề xuất cần giải quyết


1.  Khái niệm: Nhà tài trợ muốn biết liệu đề án có phù hợp với định hướng hoặc nhiệm vụ chung của tổ chức bạn và liệu đề án có nhằm giải quyết một vấn đề bức xúc ở địa phương không.

2.  Dự án/hoạt động: Các nhà tài trợ sẽ dựa vào phạm vi để xác định đó là một dự án hay một hoạt động, và nó sẽ được triển khai như thế nào, bao gồm các kết quả dự kiến, nhân sự, khung thời gian, khung giám sát và đánh giá.  

3.  Năng lực tổ chức: các nhà tài trợ muốn biết liệu tổ chức của bạn có đủ năng lực để triển khai hoạt động/dự án đã đề xuất hay không và để đảm bảo tiền tài trợ của họ được sử dụng một cách có hiệu quả.

4.  Ngân sách: các nhà tài trợ kiểm tra để biết xem ngân sách có được lập tương ứng với những kết quả dự kiến hay không.

Viết đề xuất là một phần của quá trình lập kế hoạch công việc của bạn. Quá trình này bao gồm tham vấn và làm việc với cộng đồng, đánh giá nhu cầu và những điểm mạnh, và đưa ra những giải pháp.

Những hướng dẫn này giúp tổ chức của bạn suy nghĩ kỹ về tất cả các yếu tố trong một đề xuất. Bạn có thể sử dụng hướng dẫn này cùng với những hướng dẫn về “Xây dựng Dự án” và “Lập ngân sách.” Trong phần hướng dẫn này, từ “dự án” được sử dụng để chỉ một can thiệp hoặc một hoạt động cụ thể.  


                                   KHÁI NIỆM VÀ KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Trước khi bắt đầu viết đề xuất, bạn cần có một kế hoạch cho dự án bao gồm những trao đổi thảo luận về các câu hỏi sau:

• Dự án được đề xuất liên quan đến sứ mệnh của tổ chức bạn như thế nào?

• Bạn đang làm việc trong bối cảnh nào? Dự án giải quyết những vấn đề gì? Tại sao những vấn đề đó lại mang tính cấp bách trong tình hình mà bạn đang làm việc?

• Các mục đích, mục tiêu và hoạt động của bạn?

• Kết quả mục tiêu là gì?  Sẽ có những thay đổi gì xảy ra từ kết quả của dự án?

• Ai là các bên có liên quan mà bạn sẽ làm việc cùng, họ được tham vấn như thế nào và họ sẽ tham gia như thế nào?

• Khung thời gian và nguồn lực cần thiết (nhân lực và tài chính) ra sao?

• Bạn giám sát và đánh giá dự án như thế nào? 

• Hoạt động dự án sẽ được tiếp tục như thế nào sau khi được tài trợ?


NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Đề xuất cũng là cơ hội để thể hiện những khả năng của tổ chức và thể hiện trách nhiệm giải trình với các bên có liên quan của tổ chức bạn. Một số cách để thể hiện là trả lời các câu hỏi sau:

• Cơ cấu tổ chức của bạn như thế nào? Nhân viên và tình nguyện viên của tổ chức bạn có các kỹ năng nào?

• Cơ cấu quản lý ra sao và cơ cấu này có vai trò và trách nhiệm gì? Cơ cấu có bao gồm các thành viên và lãnh đạo của cộng đồng hay không? Cơ cấu có bao gồm phụ nữ không?  

• Những dự án/hoạt động hoàn thành gần đây nhất của tổ chức là gì?

• Cộng đồng có những đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật gì cho dự án?  

• Ngoài ra còn ai tài trợ cho tổ chức của bạn không?

• Bạn nằm trong mạng lưới nào?

• Quan hệ của bạn với các cơ quan địa phương ở mức độ nào?

CÁC CẤU PHẦN CỦA MỘT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN XIN TÀI TRỢ

Các nhà tài trợ có những hướng dẫn, yêu cầu và quy trình xét duyệt riêng của họ. Đề xuất dự án tài trợ là văn bản kế hoạch dự án của bạn. Bản đề xuất này cần trả lời được những câu hỏi chính được đưa ra phía trên. Hồ sơ đề xuất có thể bao gồm cả tư liệu về tổ chức của bạn như băng video hoặc tư liệu ảnh. Các nhà tài trợ có thể yêu cầu phải có thư yêu tóm tắt yêu cầu tài trợ hoặc tóm lược đề xuất tài trợ . Trước khi tiến hành soạn thảo đề xuất, bạn cần suy nghĩ và phác thảo các phần chính dưới đây:

CÁC CẤU PHẦN CỦA MỘT ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ

Thông tin liên hệ

Tên người chịu trách nhiệm, tên tổ chức, địa chỉ, email, điện thoại.

Tổng quan

Tóm tắt đề xuất, bao gồm mục đích của dự án và lý do đưa ra đề xuất tài trợ.

Bối cảnh

Mô tả các vấn đề cấp bách gây ảnh hưởng đến cộng đồng và tại sao lại cần có dự án này. Các nhà tài trợ có thể yêu cầu cần nêu rõ quy mô của vấn đề, bao gồm cả các số liệu thống kê. Phần này nên tập trung vào mô tả vấn đề mà dự án của bạn định giải quyết.

Mô tả dự án

Dự án sẽ được thực hiện như thế nào, bao gồm: các mục đích và mục tiêu có thể đo lường được, kết quả dự kiến, khung thời gian, các tổ chức và cơ quan phối hợp.

Giám sát và đánh giá

Dự án sẽ được giám sát và đánh giá như thế nào để đảm bảo rằng dự án đang được theo dõi và đang đạt được những kết quả dự kiến

Ngân sách

Chi phí của dự án, số tiền xin tài trợ, đóng góp bằng hiện vật và các nguồn tài trợ khác. Hãy nêu rõ đơn vị tiền tệ và tỉ giá cụ thể được dùng khi lập dự toán ngân sách.

Thông tin về tổ chức

Thông tin chung về tổ chức, cơ cấu và thành phần quản trị, sứ mệnh, các thành tựu trong quá khứ, năng lực của cán bộ nhân viên, kiểm soát nội bộ, tư cách pháp nhân.

                                 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT

Các nhà tài trợ tiến hành đánh giá và đưa ra quyết định dựa vào các tiêu chí cụ thể. Biết được cách thức đánh giá của các nhà tài trợ đối sẽ giúp cải tiến đề xuất của bạn và tăng cơ hội thành công. Những câu hỏi dưới đây cần được thảo luận trong tổ chức của bạn khi viết một đề xuất dự án xin tài trợ. Đây không phải là những quy trình hoặc thủ tục cuối cùng của các nhà tài trợ. Hãy luôn kiểm tra lại và tuân thủ các hướng dẫn của nhà tài trợ trước khi nộp một đề xuất xin tài trợ.

Dưới đây là một số tiêu chí và câu hỏi mà một số nhà tài trợ sử dụng để xem xét, xếp hạng và đánh giá đề xuất của bạn:

TÍNH PHÙ HỢP VÀ HIỆU QUẢ

• Những mục tiêu và mục đích có tương xứng với các vấn đề hay nhu cầu đang cần được giải quyết hay không?

• Làm thế nào để dự án đạt được các mục tiêu đề ra?

• Đề xuất có sự tham gia của cộng đồng hay những người dự kiến sẽ được hưởng lợi từ dự án hay không?

• Các bên có liên quan khác tham gia như thế nào?

• Đề xuất có nhằm vào các thế mạnh và nhu cầu của cộng đồng hay không?

• Có sự cân bằng hay không – về giới, độ tuổi, các nhóm dân bị thiệt thòi, các nhóm người thiểu số – trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án?

• Những thay đổi được đo lường, giám sát và đánh giá như thế nào?

TÍNH KHẢ THI VÀ HIỆU SUẤT

• Cách tiếp cận này đã được áp dụng ở đâu chưa?  

• Phương pháp/cách tiếp cận đề xuất có mang tính thực tế không?

• Ngân sách có phù hợp với phạm vi dự án không?

• Khung thời gian của dự án ra sao? có thực tế hay không?

TÁC ĐỘNG

• Kết quả của dự án là gì?

• Dự án sẽ mang lại những thay đổi gì cho cộng đồng?

• Hoạt động đề xuất có mang lại thêm ảnh hưởng vượt ra ngoài mục tiêu dự kiến không?

TÍNH BỀN VỮNG

• Các lợi ích có mang bền vững sau khi hoạt động kết thúc không

• Có các quan hệ hợp tác với đối tác chủ chốt khác với các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phát triển hoặc chính phủ qua đó giúp tăng tính bền vững của dự án hay không?

• Có xác định được các nguồn tài trợ khác không?

• Dự án sẽ tiến tục như thế nào khi được tài trợ?

• Có kế hoạch gì cho tương lai của dự án không?

NĂNG LỰC

• Tổ chức đã từng thành công với các hoạt động tương tự với cùng quy mô, tầm cỡ và trọng tâm như vậy chưa?

• Các cán bộ nhân viên và Ban điều hành đã sử dụng những kỹ năng thích hợp nào để triển khai dự án?

• Tổ chức được điều hành như thế nào?

• Tổ chức có đăng ký theo qui định của pháp luật hay không?

UY TÍN

• Bằng chứng chứng tỏ tổ chức bạn đang hoàn thành mục đích đề ra?

• Mối quan hệ của tổ chức với cộng đồng ra sao? Uy tín của tổ chức đối với cộng đồng ở mức nào?

• Tổ chức có phải là một thành viên của một mạng lưới nào đó?

• Đối tác của tổ chức là những cơ quan nào?

• Tổ chức có nhận đóng góp từ các nguồn từ bên ngoài không?

TÀI CHÍNH

• Ngân sách có bao gồm thu nhập, các khoản chi và những đóng góp (bằng hiện vật, tài chính) không? Ghi chú: một số nhà tài trợ còn yêu cầu một tỷ lệ cụ thể đóng góp bằng hiện vật.

• Các hạng mục ngân sách đã hợp lý chưa và có thể điều chỉnh được hay không?

• Tỷ lệ ngân sách đề xuất dành cho trả lương là bao nhiêu? tỷ lệ này có bền vững không?

• Tỷ lệ ngân sách đề xuất sẽ được dùng trực tiếp cho đối tượng hưởng lợi là bao nhiêu?

• Các biện pháp kiểm soát nội bộ là gì? Các nguồn tiền được sử dụng như thế nào, hệ thống nào được sử dụng để theo dõi, và cách thức ra quyết định như thế nào?

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN BỔ SUNG

 Bạn đã đọc, hiểu và tuân thủ theo những hướng dẫn của nhà tài trợ chưa? Mỗi nhà tài trợ có những tiêu chí khác nhau về tính hợp lệ và những yêu cầu khác nhau đối với các đề xuất. Để tiết kiệm thời gian và công sức của mình, bạn nên làm quen với những yêu cầu, câu hỏi, và hướng dẫn cụ thể của các nhà tài trợ tiềm năng. Nhà tài trợ xem xét hàng trăm đề xuất mỗi năm và sẽ nhanh chóng loại bỏ một đề xuất mà không đề cập đến những ưu tiên hay yêu cầu của họ.

*  Bạn có tuân thủ theo các hướng dẫn khi nộp đề xuất? Một số nhà tài trợ không chấp nhận những đề xuất được gửi đến mà không theo khuôn khổ một chương trình tài trợ cụ thể nào. Một số khác có thể yêu cầu có thư yêu cầu trước khi đệ trình bản đề xuất đầy đủ. Hãy kiểm tra cách nộp đề xuất tốt nhất.

 Bạn đã trả lời rõ ràng tất cả các câu hỏi chưa? Nếu một người không hiểu rõ về tình hình và bối cảnh hoạt động của bạn đọc bản đề xuất thì liệu họ có hiểu được phạm vi dự án đó không.  

 Mẫu đề xuất bạn sử dụng có sạch sẽ và dễ đọc hay không?

     Tránh sử dụng các biệt ngữ và từ viết tắt.

 Bạn đã trình bày rõ ràng những hiểu biết về tình hình cụ thể của bạn chưa? Trình bày ngắn gọn về xu hướng bên ngoài và các thách thức trong nội bọ của tổ chức sẽ thể hiện với các nhà tài trợ rằng bạn hiểu rõ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cơ hội thành công.  

 Bạn đã hoàn thành kế hoạch ngân sách chưa? bao gồm toàn bộ các nguồn tài trợ, cả bằng tiền và hiện vật (bao gồm văn phòng, đất đai, hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp có giá trị được tính theo mức giá thị trường). Một kế hoạch ngân sách hoàn chỉnh sẽ tạo một hình ảnh tích cực về năng lực của tổ chức.

Hãy chứng tỏ là bạn có biết về các hoạt động thành công trong lĩnh vực của bạn? Sự hiểu biết về các vấn đề thể hiện cho các nhà tài trợ biết bạn có kiến thức về những công việc đã được thực hiện trước đây và những thử nghiệm đã từng được tiến hành.

Bạn có cung cấp những thông tin cụ thể và súc tích để chứng minh mối liên quan giữa năng lực của tổ chức bạn và các hoạt động đã đề xuất?

Cần nhớ rằng quan hệ với nhà tài trợ không kết thúc sau khi đề xuất tài trợ được nộp và được chấp thuận. Để duy trì uy tín và mối quan hệ tốt cần đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhà tài trợ liên quan đến các báo cáo tiến độ và cung cấp thông tin cập nhật về các hoạt động và những thay đổi trong quá trình triển khai dự án. Luôn nhớ rằng uy tín và các hành động của bạn không chỉ tác động đến tổ chức của bạn mà còn có ảnh hưởng đến những ưu tiên và triển vọng của nhà tài trợ.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Để có thêm những hướng dẫn về viết đề xuất, xem “Khoá đào tạo về Viết đề xuất” (bằng các thứ tiếng Trung, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, và Bồ Đào Nha) trên trang website:
http://foundationcenter.org/getstarted/tutorials/shortcourse/

Phần hướng dẫn về “Huy động nguồn lực.”

Ghi chú: Bản tóm tắt này được viết dựa vào kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới khi thử nghiệm chương trình Tài trợ cho người bản địa và thông tin từ Hội đồng sáng lập, sách  Các cơ sở xây dựng dự án tài trợ - Hướng dẫn cho các Nhà tài trợ -các tác giả Barbara D. Kibbe, Fred Setterberg và Colburn S. Wilbur,

Báo cáo cho các nhà Tài trợ

MỤC ĐÍCH BÁO CÁO

Quan hệ với nhà tài trợ không kết thúc sau khi tiếp nhận dự án tài trợ. Các nhà tài trợ thường yêu cầu báo cáo định kỳ tuỳ thuộc vào hướng dẫn của họ. Một số nhà tài trợ có thể yêu cầu có các chuyến kiểm tra thực địa. Tần suất và loại hình báo cáo thường được nêu chi tiết trong Bản thoả thuận tài trợ.  

Các nhà tài trợ nhận thức được rằng rất ít dự án triển khai theo đúng kế hoạch. Bên cạnh việc báo cáo về những thành công, bạn cần phải báo cáo về những thách thức bạn phải đối mặt và cách thức bạn vượt qua những thách thức đó. Các nhà tài trợ cũng quan tâm đến sự phản ứng và tính trung thực của tổ chức của bạn. Phản ảnh cụ thể những kết quả đạt được từ thực hiện dự án có thể giúp có hiểu rõ hơn những thách thức hiện tại mà cộng đồng đang phải đối măt.  

Các nhà tài trợ thường có cái nhìn tổng quan và toàn cầu về những trường hợp tương tự và, thông qua báo cáo của bạn, có thể hiểu biết về sự đa dạng các phương pháp, các chiến lược và giải pháp tiềm năng đối với những thách thức cụ thể ở cấp cơ sở và cộng đồng. Báo cáo của bạn cũng có thể nhấn mạnh những điểm mạnh và những đóng góp của các nhóm quan tâm, cung cấp cho các nhà tài trợ có quan điểm phát triển cộng đồng rộng hơn.

Các nhà tài trợ cũng sử dụng các báo cáo này để thông báo về các khoản tài trợ của họ. Một số tổ chức còn sử dụng thông tin để điều chỉnh hoặc tăng cường hỗ trợ từ chính các bên có liên quan hoặc các nhà tài trợ.  

Một số nhà tài trợ còn yêu cầu đóng góp ý kiến phản hồi về các qui trình và thủ tục riêng của họ. Những thông tin cụ thể giúp nhà tài trợ cải tiến cách thức họ làm việc với các tổ chức cộng đồng.  


HÌNH THỨC BÁO CÁO

Có hai hình thức báo cáo bằng văn bản chính mà các nhà tài trợ có thể yêu cầu, báo cáo dạng tường thuật và báo cáo tài chính.

1.   Báo cáo tường thuật: Báo cáo này còn được đề cập đến như báo cáo tiến độ, giữa kỳ và báo cáo kết thúc. Báo cáo này mô tả tiến độ hoàn thành các hoạt động và đạt được các kết quả đã đề ra trong bản đề xuất của bạn. Việc tường thuật cần giải thích cách thức bạn đạt được các mục tiêu đề ra, những thách thức bạn phải đối mặt và cách thức bạn vượt qua thách thức đó, và kết quả từ dự án tài trợ là gì.  

Các nhà tài trợ có thể quan tâm đến ‘đầu ra’, như số người tham gia các hội thảo, số hội thảo tổ chức và số người tham gia dự án của bạn.   

Họ còn quan tâm đến “kết quả” qua đó giải thích những thay đổi ở cộng đồng nhờ có những nỗ lực của bạn. Thường dễ thể hiện kết quả bằng con số hơn nhưng cũng cần phải nghĩ xem hoạt động bạn triển khai tạo ra sự khác biệt thực tế như thế nào đối với cộng đồng. Điều này có thể thực hiện thông qua bài tập phản ánh mà bạn có thể tiến hành với ban quản lý, các thành viên cộng đồng, hoặc các cố vấn.  

Bạn cũng muốn báo cáo về các bài học mà bạn có được từ thực hiện dự án và cách thức bạn thực hiện các công việc theo hình thức khác trong tương lai. Như vậy các nhà tài trợ ngày càng sẵn sàng hiểu các bài học kinh nghiệm từ quá trình của bạn. Việc tường thuật có thể còn được thể hiện theo cách liên hệ với những ưu tiên của nhà tài trợ.  


Một số câu hỏi mẫu mà một nhà tài trợ có thể quan tâm:

• Đã tiến hành qui trình nào để đạt được những mục tiêu đề ra trong đề xuất của bạn?

•  Đã thực hiện những gì để thể hiện như là kết quả của dự án tài trợ?

• Ai tham gia vào thiết kế và triển khai dự án, đặc biệt là phụ nữ, thanh niên, hoặc các nhóm bị cách ly khác?

• Họ hưởng lợi như thế nào?

• Đã có những thay đổi gì được thể hiện như là kết quả của dự án?

• Những bài học kinh nghiệm?

• Đã xác định được những nguồn tiền nào hoặc hình thành quan hệ hợp tác đối tác nào?

Câu chuyện thành công trong đó nêu lên một bài học hoặc kết quả cụ thể và định hình về đối tượng hưởng lợi sẽ giúp nhà tài trợ có hiểu biết hơn về các hoạt động của bạn.  

2.   Báo cáo tài chính: Đây là bản báo cáo chi tiết về việc quỹ đã được sử dụng như thế nào. Báo cáo thường được lập bởi kế toán hoặc cán bộ tài chính của tổ chức. Tùy thuộc vào từng nhà tài trợ và loại hình tài trợ mà sẽ cần phải có bản báo cáo được kiểm toán hoặc phải điền vào một biểu mẫu cụ thể.

      Các chi phí phải được đề mục rõ cùng với chi phí đơn vị và ghi chú về mục đích sử dụng. Chi phí đơn vị phải ghi rõ chi phí cho mỗi đơn vị và bạn đã sử dụng bao nhiêu đơn vị. Các chi phí phải phù hợp với các hoạt động và mục tiêu của đề xuất. Bạn cũng có thể muốn thể hiện con số dự toán ngân sách so với chi phí thực tế hoặc con số giải ngân. Các ghi chú phải thể hiện rõ những thay đổi nếu có.

Đơn vị tiền tệ và tỉ giá cũng phải được ghi rõ. Một số nhà tài trợ có thể yêu cầu chuyển đổi đồng tiền sang đơn vị tiền tệ của họ, ví dụ như đô la Mỹ.

Báo cáo tài chính có thể bao gồm các mục sau:

• Nhân sự (tại tất cả các vị trí đều nêu rõ tên, mức lương, thời gian làm việc)

• Tư vấn (nêu rõ vị trí và cả chuyên môn kỹ thuật)

• Hậu cần tổ chức hội thảo (hạng mục này cần phải được đề mục rõ ràng và chi tiết cho ăn uống và đi lại)

• Các chi phí đi lại (ghi rõ mục đích)

• Các nguồn cung cấp

• Ấn phẩm

• Thiết bị (ghi rõ các mục mua lớn)

• Chi phí hoạt động (ví dụ như tiền thuê nhà và điện nước)

Bản báo cáo cũng phải nêu rõ những khoản đóng góp từ các nguồn khác bằng việc ghi rõ nguồn đóng góp, số tiền hoặc khoản đóng góp bằng hiện vật. Các khoản đóng góp hoặc hỗ trợ thêm phải có bằng chứng của tính bền vững, sự đồng ý của các nhà tài trợ hoặc các bên có liên quan khác và lợi ích của những người hưởng lợi hoặc cộng đồng cũng như cam kết từ chính tổ chức của bạn. Một số nhà tài trợ sẽ yêu cầu phải có một tỉ lệ đóng góp nhất định từ cộng đồng. Điều này cũng phải được thể hiện trong báo cáo tài chính.

3.   Các tài liệu bổ sung: Một số nhà tài trợ đánh giá cao các tài liệu bổ sung, ví dụ như ảnh, hồ sơ của một người hưởng lợi mà cuộc sống của họ đã được thay đổi, hoặc các sản phẩm của dự án nói lên câu chuyện thành công của bạn. Các nhà tài trợ khác thì lại muốn có một báo cáo bằng văn bản cung cấp bằng chứng về kết quả mà các chủ thể đã đạt được. Hãy kiểm tra lại các yêu cầu về báo cáo để biết thêm thông tin.


 

CHUẨN BỊ CHO CÁC CHUYẾN THĂM HIỆN TRƯỜNG

Các nhà tài trợ có thể yêu cầu thăm dự án của bạn và gặp gỡ với các thành viên điều hành, cán bộ và các thành viên cộng đồng. Họ rất quan tâm đến việc tìm hiểu xem khoản tài trợ mà bạn nhận được đã mang lại sự khác biệt như thế nào cho tổ chức và cho những người hưởng lợi. Để chuẩn bị cho những chuyến thăm đó, bạn cần phải chuẩn bị để nói về các thành quả của dự án và những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện dự án, chuẩn bị sẵn các hồ sơ tài chính và hành chính để nhà tài trợ xem xét.

Thành viên ban điều hành có thể muốn giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược và tầm nhìn của tổ chức. Hãy để nhà tài trợ thăm một vòng hiện trường dự án và nói chuyện với những đối tượng khác nhau để thấy được các hoạt động mà bạn đã thực hiện. Nếu không thể thăm hiện trường hoặc hoạt động thì hãy để những người hưởng lợi gặp các nhà tài trợ để kể lại các kinh nghiệm của họ.

Hãy hỏi các nhà tài trợ về ý kiến phản hồi của họ và bất kỳ sự hỗ trợ kỹ thuật hoặc mối liên hệ nào với các dự án tương tự. Hãy yêu cầu nhà tài trợ chia sẻ báo cáo của họ để bạn có thể sử dụng chúng để tạo uy tín với các nhà tài trợ khác. Điều chủ yếu khi báo cáo lên các nhà tài trợ là xây dựng sự tin tưởng thông qua các hoạt động đầy trách nhiệm để xây dựng một quan hệ lâu dài.

www.worldbank.org/smallgrantsprogram

Ban Phát triển Xã hội – Ngân hàng Thế giới

                                                               Các hướng dẫn do Yumi Sera và Susan Beaudry cung cấp

FaceBook   BÌNH LUẬN (3) Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

 • Thanh Nguyễn (10:56 - Ngày 29.11.2012)

  gửi cho mình xin bản cụ thể , tức là bản đã viết hoàn chỉnh được k? cảm ơn nhiều.

   
 • chim canh cut (11:51 - Ngày 12.08.2011)

   du an ngay cang hoan thien nha

   
 • tuantu (04:19 - Ngày 10.08.2011)

   Dự án còn nhiều thiếu sót. Cần hoàn thiện hơn em nhé.

   
Trang 1 / 1

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.

Back to Top

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...

Quảng cáo tài trợ: bigkool  vot tennis | Thay cảm ứng máy tính bảng | Cà gai leo | May fax panasnic | May in epsonMay in brother | May in SamsungBigone|iWin|tai game avatar|tai bigone |  | sửa chữa máy tính bảng | linh kiện máy tính bảng  Email Marketing | | tai game danh bai | tai zalo | thực phẩm sạch | người chia sẻ | tai bigkool  | Tin tức Du lịch  tai facebook tai game hay

 

 

 

 

tai ch play mien phi